Olvasd a cikket Menj a menüre

közösségi hálók:

RSS:

Vatikáni Rádió

A pápa és az egyház hangja párbeszédben a világgal

nyelv:

Ferenc pápa \ Dokumentumok

Ferenc pápa nagyböjti üzenete: „A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet”

A pápai üzenet fedőlapja - RV

06/02/2018 17:07

Február 6-án kedden tették közzé Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetét „A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet” címmel. Jézusnak a világ végéről szóló jövendöléseit alapul véve a pápa üzenetében a hamis prófétákról, a kihűlt szívről, az ima, böjt, alamizsna feladatairól és végül Húsvét tüzéről szól.

Örömmel és igazsággal élje az egyház ezt a kegyelmi időszakot

Az Úr Húsvétjára való készület jegyében a Gondviselő Isten minden évben felajánlja nekünk a Nagyböjtöt, „mint megtérésünk szentségi jelét” – idéz a pápa bevezető gondolatában az első nagyböjti vasárnap könyörgéséből, majd megnevezi üzenete célját: szeretnék segíteni az egész Egyháznak, hogy örömmel és igazsággal éljen ebben a kegyelmi időben, amihez sugallatként Jézusnak a Máté evangéliumában tett egyik kijelentésére támaszkodik: „A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet”(Mt 24,12).   

Jézus szava abban a végidőket érintő beszédében hangzik el, melyet az Olajfák hegyén mondott, szenvedése kezdetén. Tanítványai kérdésére válaszolva Jézus nagy üldöztetést jelez, mely a hívők közösségét érheti. E fájdalmas eseményekkel szemben néhány hamis próféta sokakat megtéveszt majd, mondja, ami azzal fenyeget, hogy sokak szívében kihűl a szeretet, ami pedig az evangélium szíve.   

A hamis próféták álnok kígyóbűvölők és sarlatánok

Az evangéliumi szövegben milyen formát öltenek ezek a hamis próféták? – teszi fel a kérdést a pápa. Olyanok, mint a kígyóbűvölők, akik kihasználják az emberi érzelmeket, hogy rabszolgává tegyék és oda vigyék őket, ahová akarják. Isten számos gyermekét bűvölték el pillanatok alatt tetszelgős hízelgéseikkel, hogy boldoggá teszik őket. Hány embert szédített el a pénz igézete és lett a haszon és siralmas érdekek rabszolgájává! Hányan is élnek önelégségesen csak önmagukra gondolva és végzik magányban!

Ismét más hamis próféták sarlatánok, folytatódik az üzenet, akik egyszerű és közvetlen megoldásokat kínálnak a szenvedésre, amely orvoslás azonban teljességgel hatástalan. Mennyi fiatalnak is ajánlották a kábítószer hamis gyógyszerét, a „használd és dobd el”, a könnyű és gyors, becstelen nyereség orvosságát? Hányat hálóztak be a teljesen virtuális világba, ahol a kapcsolatok egyszerűnek és gyorsnak tűnnek, mígnem drámaian üresnek mutatkoznak? Ezek a csalók értéktelen dolgokat kínálnak, ellenben elveszik a legértékesebbet, a méltóságot, a szabadságot, a szeretet képességét. A hiábavalóság csalása ez, mely páváskodásra indít bennünket, majd végül nevetségessé tesz, ahonnét már nincs visszatérés! – figyelmeztet a pápa nagyböjti üzenete. Éppen ezért ne csodálkozzunk, mert ezt mindig a gonosz műveli, a „hazugság atyja” (Jn 8,44), aki a rosszat jó, a jót rossz színben tünteti fel, hogy megzavarja az ember szívét. Mindnyájunk feladata, hogy a szívünket megvizsgáljuk és megkülönböztessük, vajon fenyegetik-e azt hamis próféták hazugságai. Meg kell tanulni, hogy ne maradjunk a felszínes dolgoknál, hanem hatoljunk a mélyre és ott ismerjük fel annak a jó és tartós lenyomatát, ami az Istentől való és valóban a javunkat szolgálja.

A kihűlt szív

Üzenete második fejezetében Ferenc pápa a nagy költő, Dante Alighieri Isteni Színjátékából idézte az ördög képét, amint egy jégből faragott trónuson ül, hiszen ő a megdermedt szeretet fagyában lakozik. E képet is segítségül hívva tette fel a kérdést a pápa: Hogyan is hűlhet ki a szeretetünk? Milyen jelek utalnak arra, hogy a szeretetünket az a veszély fenyegeti, hogy kialszik? A pápa egyenesen válaszol: a pénz utáni sóvárgás oltja ki a szeretetet, mely „minden rossznak a gyökere” (1 Tim 6,10). Ezt követi az Isten elutasítása, és így vigasztalás keresése a pénzben, az Ige és a szentségek vigasza elé helyezve a vigasztalanságunkat. Mindez erőszakká változik, és azok ellen fordul, akiket veszélynek tart saját biztonsága ellen, mint amilyenek a meg nem született gyermek, az idős beteg, az átmeneti vendég, az idegen, de még az embertárs is, aki nem felel meg az elvárásoknak.

A teremtett világ is csendes tanúja a szeretet kihűlésének, mert megmérgezi a gondatlanságból elszórt sok szemét. A tengerek is nyugtalanok, be kell takarniuk az erőszakos migrálás számos hajótörésének maradványait. De az egek is nyugtalanok, mert ugyan Isten szándéka szerint a dicsőségét énekelnék, de most repülőgépek karcolják össze, a halál magvait elvetve.

Végül kihűl a szeretet a közösségeinkben is – szögezte le a pápa –, majd az Evangelii Gaudium apostoli buzdítására utalt, melyben megpróbálta összegyűjteni a szeretet megszűnésének legnyilvánvalóbb jeleit, melyek: az önző tétlenség, a terméketlen pesszimizmus, az elszigetelődés és az állandó testvérháborúba keveredés veszélye, az evilági gondolkodásmód, mely csak a látszólagossal foglalkozik, ami pedig lefokozza a missziós hevületet.

Az ima, a böjt és az alamizsna feladatai

Mi a teendő? – teszi fel a kérdést a pápa a nagyböjti üzenet harmadik fejezetében és aláhúzza az ima, az alamizsna és a böjt szerepét. Az egyház, mint anya és tanítómester a nehézségek láttán az igazság keserű gyógyszere mellett az ima, az alamizsna és a böjt édes orvosságát ajánlja. Ha több időt szentelünk az imádságra, ha megengedjük a szívünknek, hogy felfedezze a titkos hazugságokat, melyekkel becsapjuk magunkat, akkor végre Isten vigasztalásait tudjuk keresni, aki a mi Atyánk és életet akar számunkra.

Ferenc pápa leghosszabban az alamizsna témájánál időzik el. Az alamizsna gyakorlata megszabadít bennünket a fösvénységtől és segítségével felfedezhetjük, hogy a másik a testvérünk. De szeretném, hogy az alamizsna mindnyájunk számára életforma legyen! De szeretném, hogy keresztényként kövessük az apostolok példáját és javaink megosztásában az egyház közösségi mivoltának konkrét tanúságtételét látnánk, amiben az egyház él! – adott hangot a pápa lelkes vágyainak. Pál apostol buzdítására utal ennek kapcsán, aki adakozásra szólítja a korinthusi híveket a jeruzsálemi közösség számára: Erre nézve tanácsot adok nektek, mely hasznotokra válik (2 Kor 8,10). Ez különösen érvényes Nagyböjtben, amikor sokféle szervezet tart gyűjtést a szükségben lévő egyházak és közösségek javára. De éppúgy a mi hétköznapi kapcsolatainkban, minden testvér, aki segítséget kér tőlünk, az isteni Gondviselés felhívása lesz számunkra. Minden alamizsna lehetőség arra, hogy részt vegyünk Istennek a gyermekei felé forduló Gondviselésében. Aki ma engem használ a testvér megsegítésére, hogyan ne törődne velem holnap a szükségeimben? Ő soha nem hagyja, hogy legyőzzük nagylelkűségben!

A böjt végül elveszi tőlünk az erőszakhoz folyamodást, lefegyverez minket és a gyarapodás nagy lehetőségét adja. Egyfelől megadja annak a megtapasztalását, amit a szükségben lévők éreznek, másfelől kifejezi azt a lélekállapotot, mely éhes a jóra és szomjazza Isten életét. A böjt felébreszt bennünket, figyelmessé tesz Isten és a felebarát iránt, felszítja az akaratot az Isten iránti engedelmességre. Ferenc pápa kifejezésre juttatja óhaját, hogy hangja bárcsak megérkezne a katolikus egyház határain túlra is, minden jóakaratú emberhez, aki képes Istent meghallgatni. Ha hozzánk hasonlóan lesújt benneteket a világban tovaterjedő gonoszság és aggodalom fog el benneteket is a szíveket és a tetteket megbénító fagy láttán, és ha látjátok a közös emberség értelmének a megcsappanását, akkor kapcsolódjatok hozzánk, hogy együtt fohászkodjunk az Istenhez, hogy együtt böjtöljünk és hogy együtt segítsünk a testvéreinknek!

Húsvét tüzének lelkesedésével  

Utolsó témaként a pápa a húsvéti tűz képéhez folyamodik és arra buzdít, hogy lelkesen kezdjük meg a Nagyböjt útját az ima, az alamizsna és a böjt segítségével.  Ilyenkor, ha a szeretet tüze kialudni látszik, az valójában Isten szívében van, aki mindig ad újabb lehetőségeket, hogy újból elkezdjünk szeretni. Kiváltságos alkalom lesz számunkra ebben az évben a „24 óra az Úrért” kezdeményezés, mely a kiengesztelődés szentségéhez hív, szentségimádás keretében. 2018-ban március 9-én pénteken és 10-én szombaton tartjuk a 130. zsoltár szavai jegyében: „Nálad Uram, a megbocsátás”. Minden egyházmegyében legalább egy templom nyitva marad egymást követő 24 órára és így lehetőséget kínál a szentségimádásra és szentgyónásra.

Húsvét éjjelén a húsvéti gyertya meggyújtásakor újra átéljük a fönséges szertartást: az új tűzből táplálkozva a világosság egyre inkább elűzi a sötétséget és megvilágítja a liturgikus közösséget. Krisztus világossága, aki győzelmesen föltámad, elűzi a szív és lélek sötétségét, hogy mindnyájan együtt élhessük meg az emmausziak tapasztalatát: az Úr szavának a hallgatása és az eucharisztikus Kenyér tápláléka megadja nekünk, hogy szívünk a hit, remény és szeretet által lángoljon. Ferenc pápa 2018-as nagyböjti üzenete, melyet múlt év Mindenszentek ünnepén írt alá, pápai áldással zárul.

(vl)                

 

 

    

 

06/02/2018 17:07